ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΓΧΙΑΛΟΥ »

συνολικού προϋπολογισμού  58.617,08 € + 14.068,10 € για Φ.Π.Α.=72.685,18 €

 

Ο Δήμος Χαλκηδόνος, πρόκειται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, τη Σύμβαση για την κατασκευή του Έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΓΧΙΑΛΟΥ » , συνολικού προϋπολογισμού  58.617,08 € + 14.068,10 € για Φ.Π.Α.=72.685,18 €

Η Διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1του άρθρου 36 του Ν.4412/2016 και  κριτήριο ανάθεσης θα είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους προσκεκλημένους Οικονομικούς Φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ο.Π.Σ. ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα (α/α καταχώρησης διαγωνισμού 206842).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  17/04/2024, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 18/04/2024, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 09:00 π.μ.

ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει)

Συνημμένα:

  • Η με αρ.5469/12-04-2024 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών
  • Η με αρ. 49/2024 Τεχνική Περιγραφή – Προϋπολογισμός
  • Η με αρ. 114/2024 Απόφαση Δημάρχου Χαλκηδόνος

49_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΚΗΜΔΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΚΗΜΔΗΣ

49_02_ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ