Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» (CPV: 45233251-3- Εργασίες επαναδιάστρωσης)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» (CPV: 45233251-3– Εργασίες επαναδιάστρωσης)   Ο Δήμος

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΕ (ΠΕΤ: 2301898025)

Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη μελών Επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων Δήμου Χαλκηδόνος, για το έτος 2023, που εμπίπτουν στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016.

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη μελών Επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων Δήμου Χαλκηδόνος, για το έτος 2023, που εμπίπτουν στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

Επικαιροποίηση καταλόγου υπαλλήλων Δήμου Χαλκηδόνος που εντάσσονται στο Μη.Μ.Ε.Δ.

Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Χαλκηδόνος, μετά την έκδοση της υπ. αρ. 10/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΨΟΓΕΩΗ2-8Τ4), προχώρησε στην επικαιροποίηση του καταλόγου υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χαλκηδόνος, που εντάσσονται στο Μητρώο Μελών

Περισσότερα →

Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Aνάπλαση και ασφαλτόστρωση σε οδούς των οικισμών Αγίου Αθανασίου, Χαλκηδόνος και Γέφυρας του Δήμου Χαλκηδόνος» (CPV: 45233120-6:- Έργα Οδοποιϊας) Αρ. Μελέτης: 37/2022

Ο Δικαιούχος Δήμος Χαλκηδόνος προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Aνάπλαση και ασφαλτόστρωση σε οδούς των οικισμών Αγίου Αθανασίου, Χαλκηδόνος και Γέφυρας του Δήμου Χαλκηδόνος» Εκτιμώμενης αξίας 403.225,81 € (πλέον Φ.Π.Α.

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΕ (ΠΕΤ: 2206796118)

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κ.Μ./Π.Κ.Μ ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα πλαίσια της διαδικασίας

Περισσότερα →

Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΈΡΓΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΈΡΓΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ» (Αρ. Μελέτης: 91/2022) (CPV: 45431000-7:- Εργασίες πλακόστρωσης)   Ο Δήμος

Περισσότερα →

Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ » συνολικού προϋπολογισμού 56.390,14 € +13.533,63 € Φ.Π.Α. 24%=69.923,77 €.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ » συνολικού προϋπολογισμού  56.390,14 € +13.533,63

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΕ (ΠΕΤ: 2112678822)

Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα πλαίσια της

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΕ (ΠΕΤ: 2205764620)

Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου

Περισσότερα →