Ανακοινώσεις

Δημοσιοποίηση ΜΠΕ του έργου: “Λειτουργία υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου της περιοχής δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ Μικρού Μοναστηρίου – ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης -Λαγκαδά, τις Δ.Ε. Χαλκηδόνος, Πέλλας και Γιαννιτσών, της ΠΕ Θεσσαλονίκης και ΠΕ Πέλλας, ΠΚΜ” (ΠΕΤ: 2305946028)

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κ.Μ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει και καλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στα πλαίσια της διαδικασίας

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ Λ.Γ. 81,81Α,81Β,81Κ,81Ε,90,90Β,90Ε ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΡΓΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ”

Σας ενημερώνουμε ότι εν όψει της έναρξης των εργασιών για την κατασκευή του έργου “Έργα λειτουργικής βελτίωσης της οδού Εθνικής Αντίστασης στη Δ.Κ. Κουφαλίων”, εκδόθηκε η με αρ. 69/2023 Απόφαση του ΟΣΕΘ Α.Ε. βάσει της οποίας από τη Δευτέρα 06/11/2023 και μέχρι την

Περισσότερα →

Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου του Δήμου Χαλκηδόνος» (CPV: 45233142-6 /Εργασίες επισκευής οδών) Με χρηματοδότηση από τη ΣΑΕ 571 του Π.∆.Ε. (κωδικός ενάριθμος 2014ΣΕ57100004)

Ο Δήμος Χαλκηδόνος προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου του Δήμου Χαλκηδόνος» Εκτιμώμενης αξίας 483.870,97 € (πλέον Φ.Π.Α. ) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝ ΟΨΕΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΈΡΓΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ»

Σε συνέχεια της από 21-02-2023 υπογραφής της με αρ. πρωτ. 2766/21-02-2023 Σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΈΡΓΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ» μεταξύ του  μεταξύ του Δήμου Χαλκηδόνος και του αναδόχου  «ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ –

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

Δημοσιοποίηση ΜΠΕ του έργου: “Κατασκευή νέας γέφυρας ποταμού Λουδία” (ΠΕΤ: 2305950822)

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κ.Μ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει και καλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στα πλαίσια της διαδικασίας

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΕ (ΠΕΤ: 1912227426)

Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση

Περισσότερα →

Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» (CPV: 45233251-3- Εργασίες επαναδιάστρωσης)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» (CPV: 45233251-3– Εργασίες επαναδιάστρωσης)   Ο Δήμος

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΕ (ΠΕΤ: 2301898025)

Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη μελών Επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων Δήμου Χαλκηδόνος, για το έτος 2023, που εμπίπτουν στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016.

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη μελών Επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων Δήμου Χαλκηδόνος, για το έτος 2023, που εμπίπτουν στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016

Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

Επικαιροποίηση καταλόγου υπαλλήλων Δήμου Χαλκηδόνος που εντάσσονται στο Μη.Μ.Ε.Δ.

Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Χαλκηδόνος, μετά την έκδοση της υπ. αρ. 10/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΨΟΓΕΩΗ2-8Τ4), προχώρησε στην επικαιροποίηση του καταλόγου υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χαλκηδόνος, που εντάσσονται στο Μητρώο Μελών

Περισσότερα →