ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/04/2016