Για την διευκόλυνση των ωφελουμένων στο πρόγραμμα της Κοινωφελούς Απασχόλησης, ανακοινώνεται ότι κατά την προσέλευσή τους στο Δήμο Χαλκηδόνος, απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρόσληψή τους:
 
1.Συστατικό σημείωμα του ΟΑΕΔ (πρωτότυπο).
2.Νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητας (π.χ. αντίγραφο δελτίου ταυτότητας).
3.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος για τον Α.Φ.Μ. ή άλλο έγγραφο βεβαίωσής του.
4.Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Α.Μ.Κ.Α ή άλλο έγγραφο βεβαίωσής του.
5.Φωτοντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας για τον Αριθμό Μητρώου ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του δικαιούχου ή άλλο έγγραφο βεβαίωσης του.
6.Φωτοντίγραφο βιβλιαρίου Τράπεζας για την απόδειξη του ΙΒΑΝ, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος.
7.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης).
8.Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης κ.λ.π. (υπόδειγμα θα πάρετε από τον Δήμο).
Προκειμένου για ειδικότητες ΥΕ βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους.
9.Υπεύθυνη Δήλωση για την υγεία του ωφελούμενου (υπόδειγμα θα πάρετε από τον Δήμο.
10.Δικαιολογητικά απόδειξης τίτλων σπουδών καθώς και των πρόσθετων προσόντων, όπως περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ και σύμφωνα με την ειδικότητα.
Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων που αφορούν τα γενικά και τυπικά προσόντα (σύμφωνα με τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της Δημόσιας Πρόσκλησης) είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα (27/12/2017) πλην των τυχόν πρόσθετων προσόντων (άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά καθώς και πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ) για τα οποία ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης αυτής.
 
Τα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται τις εργάσιμες ημέρες από 9:00-13:00 στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Χαλκηδόνος (στο ισόγειο του Δημαρχείου στα Κουφάλια) και θα αριθμούνται όπως παραπάνω με τη σειρά που αναφέρονται.
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2391330174 Ιωσηφίδης Αντώνιος