Υποβολή των αιτήσεων από 30/09/2023 έως και 09/10/2023, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει υπογραφή θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χαλκηδόνος, Εθνικής Αντίστασης 36-38, Τ.Κ 57100, Κουφάλια, Γραφείο Πρωτοκόλλου υπόψη κ. Γεώργιου Γιαλοψού (τηλ. επικοινωνίας: 2391330143).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 6_2023

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ