Για να επικοινωνήσετε το αίτημά σας,  συμπληρώστε την υπεύθυνη δήλωση και αποστείλετέ την στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr