Ορισμός αναπληρώτριας προϊσταμένης τμήματος Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών