Την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 και ώρα 20:00, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. Χαλκηδόνος στα Κουφάλια, ενημερωτική ημερίδα στα πλαίσια της 5ης προκήρυξης δράσεων του τοπικού προγράμματος προσέγγισης Leader στο Ν. Θεσσαλονίκης (Άξονας 4 του Π.Α.Α. 2007-2013), από στελέχη της Α.Ν.Ε.Θ. Α.Ε.

Οι Δράσεις του τοπικού προγράμματος στις οποίες αναφέρεται η πρόσκληση είναι οι εξής:

 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


L123

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

L123α  

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

L312

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

L312-1

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων .

L312-2

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

L312-3

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά τη α΄ μεταποίηση.

L312-5

Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015 και ώρα 14:00.

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στα γραφεία της εταιρείας, Πλούτωνος 27, 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη, ΤΚ. 54655, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με απόδειξη παραλαβής με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. ΑΝΕΘ». Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Α.Ν.Ε.Θ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στο τηλέφωνο 2310 801070 ή στο Δήμος Χαλκηδόνος στο τηλέφωνο 2391330101 (Γραφείο Δημάρχου & Προέδρου ΕΔΠ LEADER της ΟΤΔ, Πληροφορίες: κα Εξαδακτύλου).

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για την:

Περίληψη Προκήρυξης
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος