Οι άνεργοι που επιλέχτηκαν βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και του Οριστικού Πίνακα Αποκλειόμενων Ανέργων, στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης» (αναρτήθηκε την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015, στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού, www.oaed.gr) πρέπει να προσέλθουν στα κέντρα προώθησης απασχόλησης και να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα για την πρόσληψή τους, εντός τριάντα (30) ημερών από την ανακοίνωση των οριστικών πινάκων (2 Ιουλίου 2015).
Βήματα
1. Οι επιτυχόντες ωφελούμενοι πρέπει να προσέλθουν στο ΚΠΑ2 που ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας στον οποίο θα τοποθετηθούν, ώστε να παραλάβουν το απαραίτητο Συστατικό Σημείωμα που τους αφορά.
2. Ο Επιβλέπων Φορέας (εν προκειμένω ο Δήμος Χαλκηδόνος) υποχρεούται να προβεί στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης των ωφελουμένων επιτυχόντων, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την εμφάνιση του ωφελούμενου στον Φορέα. Επισημαίνεται ότι οι επιτυχόντες ωφελούμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στον Επιβλέποντα Φορέα όλα τα προβλεπόμενα από την Δημόσια Πρόσκληση Νο2/2015 δικαιολογητικά, για τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα καθώς και τους τίτλους σπουδών, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6 και τα Παραρτήματα I, II και III της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο2/2015.
       ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητας (π.χ αντίγραφο δελτίου ταυτότητας)
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος για τον Α.Φ.Μ. ή άλλο έγγραφο βεβαίωσης Α.Φ.Μ.
  • Αντίγραφο βεβαίωσης Α.Μ.Κ.Α
  • Αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας για τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ του δικαιούχου
  • Αντίγραφο βιβλιαρίου Τράπεζας για την απόδειξη του ΙΒΑΝ, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης (υπόδειγμα θα πάρετε από τον Δήμο)
  • Υπεύθυνη δήλωση για την υγεία του ωφελούμενου (υπόδειγμα θα πάρετε απο το Δήμο)
  • Δικαιολογητικά απόδειξης τίτλων σπουδών καθώς και των πρόσθετων προσόντων, όπως περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ ΚΑΙ ΙΙΙ της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2015 του ΟΑΕΔ και σύμφωνα με την ειδικότητα.

(Τα δικαιολογητικά θα αριθμούνται κατά αύξοντα αριθμό με την ίδια σειρά όπως προαναφέρθηκαν)
3. Στην περίπτωση που οι επιτυχόντες ωφελούμενοι δεν προσλαμβάνονται στους Επιβλέποντες Φορείς, τοποθετούνται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου Επιβλέποντα Φορέα.
Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου (Δημαρχείο Χαλκηδόνος στα Κουφάλια, Εθνικής Αντίστασης 36, Ισόγειο. Τηλ.: 2391330151-2).
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ