ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με:
α) Την υπ.αριθμ Φ10034/28/25-4-2015 (ΦΕΚ Β1036/3-6-2015) απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής αλληλεγγύης και
β) Την υπ.αριθμ. Συν.18/Θ1/13-11-2015 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ
εγκρίθηκε να υλοποιηθεί από τον Κλάδο Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες για το έτος 2015.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταβολή χρηματικού βοηθήματος συνολικού ύψους 1.000 € σε κάθε μία από τις χίλιες πεντακόσιες (1.500) πολύτεκνες μητέρες.

  • ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι πολύτεκνες μητέρες που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους ρύθμισης, έχουν γεννήσει τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.
Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα πρέπει να είναι δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Επίσης, για την συμπλήρωση του 18ου ή του 24ου έτους ηλικίας των τέκνων, θα λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου ου έτους 2015.
Στους δικαιούχους ΔΕΝ θα περιλαμβάνονται πολύτεκνες μητέρες με τέκνα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εξωτερικού ή εξακολουθούν να σπουδάζουν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΕΠΑΛ,ΤΕΕ) 

  •  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για τη συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στα ΚΕΠ από 23-11-2015 μέχρι και 04-12-2015. Για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει η δικαιούχος να έχει μαζί της: α) Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και β) Τα βιβλιάρια Υγείας του ΟΓΑ (ατομικό και τέκνων) προκειμένου να συμπληρωθούν τα στοιχεία σύμφωνα με τα αναγραφόμενα σε αυτά.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το δικαίωμα έμμεσης ασφάλισης των τέκνων στον ΟΓΑ δεν προέρχεται από την ασφαλισμένη ή συνταξιούχο του ΟΓΑ μητέρα αλλά από τον ασφαλισμένο ή συνταξιούχο στον ΟΓΑ πατέρα/σύζυγο, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομισθεί και το ατομικό βιβλιάριο του πατέρα.

  • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι:
α) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ( αναζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον δεν προσκομισθεί από τον ενδιαφερόμενο κατά την υποβολή της αίτησης), από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των γεννημένων τέκνων.
β) Για τα παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ημεδαπής, φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (“ΠΑΣΟ”).
γ) Για τα παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε στρατιωτικές σχολές ή ΙΕΚ της ημεδαπής και δεν εκδίδονται ΠΑΣΟ, Βεβαίωση Σπουδών. 
δ) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) της πολύτεκνης μητέρας (αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ ή άλλου δημόσιου εγγράφου).
ε) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του πατέρα/συζύγου (αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ ή άλλου δημόσιου εγγράφου) (εφόσον υπάρχει πατέρας/σύζυγος).
στ) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ της πολύτεκνης μητέρας (ανεξαρτήτως αν η πολύτεκνη μητέρα είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος).
ζ) Απόκομμα καταβολής εισφορών ΟΓΑ. Η προσκόμιση του δεν είναι υποχρεωτική για την υποβολή της αίτησης, διευκολύνει όμως στη διαδικασία ανεύρεσης του Αριθμού Μητρώου ΟΓΑ.
η) Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προσέλθει για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, πρέπει εκτός των άλλων δικαιολογητικών να προσκομισθεί και η εξουσιοδότηση της αιτούσας. Τρίτο πρόσωπο θεωρείται και ο σύζυγος.

  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Πριν την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης θα εμφανίζονται τα πλήρη στοιχεία της αιτούσης, τα οποία θα ελέγχονται, θα υποβάλλεται οριστικά και θα εκτυπώνεται αντίγραφο.
Τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται από τα ΚΕΠ στον Κλάδο Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ.

  •   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μετά τη λέξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, θα δημιουργηθεί ηλεκτρονικό αρχείο με τις υποβληθείσες αιτήσεις.
Στην περίπτωση που αιτήσεις ξεπεράσουν τις 1.500 θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση. Ωστόσο θα δοθεί προτεραιότητα στις πολύτεκνες μητέρες που δεν κληρώθηκαν στο περσινό πρόγραμμα.
Στη συνέχεια, θα ελέγχονται οι αιτήσεις των κληρωθέντων και θα διαγράφονται όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Ο αριθμός μέχρι τις 1.500 θέσεις θα καλυφθεί από συμπληρωματική κλήρωση που θα διενεργηθεί.

  • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι ενδιαφερόμενες θα ενημερωθούν από το www.oga.gr (επιλογή: Κληρωθέντες Δικαιούχοι) και από τα ΚΕΠ όλης της χώρας (όχι απαραίτητα από το ΚΕΠ στο οποίο υπέβαλλαν την αίτηση). Τα αποτελέσματα θα εμφανίζονται μετά από ηλεκτρονική αναζήτηση με βάση τον Αριθμό Μητρώου ΟΓΑ του δικαιούχου και τον αριθμό συμμετοχής στο πρόγραμμα.

  •  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου, θα πιστωθεί το χρηματικό βοήθημα των 1.000 € στον Τραπεζικό Λογαριασμό των πολύτεκνων μητέρων. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι καταβλήθηκε χρηματικό βοήθημα σε δικαιούχο που δεν πληρούσε τα κριτήρια, θα αναζητηθεί το αχρεωστήτως καταβληθέν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  • ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πολύτεκνες μητέρες που δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερες ή δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών ή έχουν εκπέσει της ρύθμισης και επιθυμούν να υποβάλουν αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα, θα πρέπει προηγουμένως να τακτοποιήσουν τις οικονομικές εκκρεμότητες εντός του χρόνου υποβολής των αιτήσεων, ώστε να είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτήν μπορεί να ελεγχθεί με βάση τπ αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 αρ.4 Ν.1599/1986).
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επί της διαδικασία μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2391 330101 – 2391 330102.
ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ