Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε – Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α (ΑΝΕΘ), υλοποίησε με επιτυχία, ως Ομάδα Τοπικής Δράσης – ΟΤΔ, Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER στον Νομό Θεσσαλονίκης, με τίτλο: «Γεύση ζωής από τα χωριά της Θεσσαλονίκης».
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Άξονας 4  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013 (ΠΑΑ): εφαρμογή της προσέγγισης LEADER, η οποία εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του ΠΑΑ, έδωσε τη δυνατότητα σε αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα.
Η εφαρμογή των στρατηγικών αυτών πραγματοποιήθηκε με την «εκ των κάτω προς τα άνω» διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης, από τοπικά εταιρικά σχήματα δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (ΟΤΔ), τα οποία δραστηριοποιήθηκαν στην κάθε περιοχή, γνωρίζοντας τις δυνατότητες και δυσκολίες της και ήταν αντιπροσωπευτικά των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων αυτής.
Η στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος στον Νομό Θεσσαλονίκης διαρθρώθηκε γύρω από τον παρακάτω Κεντρικό Θεματικό Άξονα:
«Βέλτιστη αξιοποίηση των ενδογενών αναξιοποίητων πόρων της περιοχής μέσω της «παραγωγικής» διασύνδεσης τους και της ενσωμάτωσης της αειφόρου εκμετάλλευσης τους, στις οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ταυτότητας της και της ελκυστικότητας της».

Picture1Οι γενικοί στόχοι του Τοπικού Προγράμματος ήταν:
1.Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, με έμφαση στη διαφοροποίηση της παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών και εμπλουτισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων.
2.Ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανάδειξη της ταυτότητας της και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
3.Ενίσχυση δομών συνεργασίας και βελτίωση ικανότητας τοπικών φορέων για την υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων
Περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος απετέλεσε τo τμήμα της πεδινής – ημιορεινής περιοχής της Υπαίθρου του Νομού Θεσσαλονίκης και ειδικότερα σε τμήματα της περιοχής των Δήμων Βόλβης, Δέλτα, Λαγκαδά, Πυλαίας-Χορτιάτη, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου, όπως φαίνεται στον χάρτη, που ακολουθεί:
Από την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος, στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο, προέκυψε η στήριξη δημιουργίας ή/ και αναβάθμισης – εκσυγχρονισμού των παρακάτω ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων και υλοποίησης των παρακάτω παρεμβάσεων δημόσιου χαρακτήρα:
Α. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
13 επενδύσεις μεταποίησης/ εμπορίας γεωργικών προϊόντων
6 επενδύσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
8 επενδύσεις βιοτεχνικών μονάδων
14 επενδύσεις παροχής υπηρεσιών
5 επενδύσεις χώρων εστίασης και αναψυχής
2 επενδύσεις παροχής υπηρεσιών εναλλακτικού και ειδικών μορφών τουρισμού
1 άτυπη ενέργεια δικτύωσης ομοειδών/ συμπληρωματικών επιχειρήσεων
Β. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
3 έργα τουριστικών παρεμβάσεων
6 έργα διατήρησης και αναβάθμισης της αγροτικής κληρονομιάς
6 δράσεις ενίσχυσης εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξης πολιτιστικών φορέων
Επιπλέον, η ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΑΕ συμμετείχε ενεργά στην υλοποίηση 2 σχεδίων διατοπικής και 1 σχεδίου διακρατικής συνεργασίας.
Στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 η μέθοδος LEADER (Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD) επεκτείνεται και στα υπόλοιπα Διαρθρωτικά Ταμεία. Δίνεται πλέον η δυνατότητα στις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) να υλοποιούν Ολοκληρωμένες Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με τη στήριξη και άλλων Ταμείων πέραν του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Συγκεκριμένα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου και δραστηριοποιείται η ΑΝΕΘ δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης πέραν του ΕΓΤΑΑ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). Η ΑΝΕΘ έχει ήδη ξεκινήσει τη διαβούλευση και το σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος με στόχο να αξιοποιήσει πόρους και των 3 ανωτέρω αναφερόμενων ταμείων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και δράσεων συνεργασίας, που θα συμβάλλον αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των οξύτατων κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που προέκυψαν από την παρατεταμένη οικονομική κρίση και θα αναζωογονήσουν την ύπαιθρο του Νομού Θεσσαλονίκης.
Για την Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΠ LEADER
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ