ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Tμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Τηλ.: 2391330141
 
 
 
 
 
Κουφάλια,  3/2/2016
Αριθμ. πρωτ.: οικ. 1821
 

ΠΡΟΣ 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2016 Ο.Ε. 
(Άρθρα 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010)  


Καλούνται τα μέλη της Ο.Ε. σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση στις 08/02/2016 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 08:30πμ στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 

  1. “Έγκριση Σχεδίου 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2016 Δήμου Χαλκηδόνος, σύμφωνα με την ΚΥΑ 26945/2015 (ΦΕΚ Β’ 31-7-2015)”.
  2. “Έγκριση πρακτικού 2 για την αποσφράγιση οικονομικής προσφοράς, τελικός βαθμός και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την αποκομιδή απορριμάτων στην Δ.Ε. Κουφαλίων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης για τη χρονική περίοδο 2/1/2016-31/12/2016”.

 
 
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ