ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Tμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Τηλ.: 2391330141
 
 
 
 
 
Κουφάλια,  5/2/2016
Αριθμ. πρωτ.: οικ. 1955
 

ΠΡΟΣ 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2016 Ο.Ε. 
(Άρθρα 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010)  
 
    
Καλούνται τα μέλη της Ο.Ε. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στις 10/02/2016 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την μίσθωση μηχανημάτων έργου για τις εργασίες του Δήμου και για τους εκχονισμούς 2015-2016 για τις ΟΜΑΔΕΣ που δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά στον διενεργηθέντα διαγωνισμό.
 2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας υλικών γραφείου του Δήμου Χαλκηδόνος ποσού 28.364,83 ευρώ με ΦΠΑ και διενέργειας της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό και καθορισμός όρων διακήρυξης.
 3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφων της προμήθειας ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής του Δήμου Χαλκηδόνος και του νομικού του προσώπου, Π/Υ 13.463,55 ευρώ με ΦΠΑ και διενέργειας της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό και καθορισμός όρων διακήρυξης.
 4. Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας για το έργο: “Συντήρηση οδικού δικτύου του Δ. Χαλκηδόνος” Αρ. Μελ. 25/2014.
 5. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: “Εργασίες στα κοιμητήρια Δ.Ε. Κουφαλίων” και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
 6. Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “ Συγκοινωνιακή – κυκλοφοριακή μελέτη για τον συνοικισμό Βαθυλάκκου”.
 7. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2016 συνολικού ποσού 18.450 ευρώ για την εργασία της ετησιας συντήρησης και επισκευής ασύρματου και ενσύρματου δικτύου του Δήμου Χαλκηδόνος.
 8. Ψήφιση πίστωσης προμήθειας υαλοπινάκων.
 9. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπανών έτους 2016 συνολικού ποσού 675 ευρώ.
 10. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2016 συνολικού ποσού 18.197,59 ευρώ για την προμήθεια ανταλλακτικών των χορτοκοπτικών μηχανημάτων και γεωργ. Ελκυστήρα και τη συντήρηση και επισκευή αυτών.
 11. Έγκριση και ψηφιση ποσού παγίας προκαταβολής και ορισμός υπολόγου.

 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ