Σύμφωνα με το άρθρο 266 παρ. 6 του Ν. 3852/10 αμέσως μετά την επικύρωση του προϋπολογισμού από την Α.Δ, συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον Ελεγκτή Νομιμότητας, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Ακολουθεί συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 όπως επικυρώθηκε με το υπ’αριθ. 86.446/12-12-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμ’ενης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
()%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%80-%cf%85-2017-%ce%b1%ce%b4%ce%b1