Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 59/1-4-2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7Υ9ΦΩΗ2-ΡΨ6), εγκρίθηκε η πρωτοβουλία αλλά και πρόταση συμμετοχής του Δήμου μας στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 2014 – 2020», με τίτλο «New Environmental Bio-reality» (νέα περιβαλλοντική βιο-πραγματικότητα).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου με ακρωνύμιο «BIOREAL» είναι 1.500.000 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός του Δήμου Χαλκηδόνος για την υλοποίηση των δράσεων που θα αναλάβει ανέρχεται στις 500.000 ευρώ.
 
Οι υπόλοιποι Εταίροι της πρότασης είναι:
1. Δήμος Θερμαϊκού,
2. Municipality Of Sveti Nikole
3. Public Waste Company Komunalec Prilep
4. Public Communal Enterprise Derven Veles
5. Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι:
 
• Μικρή μονάδα κομποστοποίησης μέχρι 300 τόνους/χρόνο (παραγωγή 150-200 τόνοι/ χρόνο κόμποστ), η οποία θα εγκατασταθεί στο Κεντρικό Πράσινο Σημείο στη ΒΙΠΑ Κουφαλίων σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης των Αποβλήτων του Δήμου Χαλκηδόνος όπως αυτό εγκρίθηκε, ώστε να μην απαιτηθούν επιπλέον αδειοδοτήσεις
• Πιλοτική εφαρμογή και Προμήθεια Κάδων κομποστοποίησης (περίπου 250-300)
• Προμήθεια ειδικού οχήματος για την αποκομιδή βιοαποβλήτων
• Εκπαιδευτικό και έντυπο υλικό με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών
• Συνεργασία με παραγωγούς βιοαποβλήτων και επιχειρήσεις
 
Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα του Δήμου μας με στόχο την μείωση των αποβλήτων και την αύξηση της ανακυκλώσιμης ύλης μελλοντικά, από τα οποία θα προκύψουν κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ