Σύμφωνα την παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην  οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα  του δήμου»
Σύμφωνα με τα παραπάνω δημοσιεύεται η απόφαση της έγκρισης της έκθεσης εσόδων-εξόδων για το α’ τρίμηνο 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2017 Δήμου Χαλκηδόνος
ΑΔΣ 73/2017