10α)Όροι 1ης επαναλ. Διακήρυξης του υπ.αρ.1114 έκτασ 973τμ_6ΩΝΨΩΗ2-ΙΨΣ

11α)Περίληψη 1ης επαναλ. Διακήρυξης του υπ.αρ.1114 έκτασ 973τμΨ3ΓΗΩΗ2-ΤΣΟ (1)