Ο Δήμος Χαλκηδόνος συνεχίζοντας την κοινωνική του αποστολή, θα προβεί και φέτος στην επιχορήγηση Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας, σύμφωνα και με τα νομίμως προβλεπόμενα.

Καλούμε όλους τους συλλόγους που δραστηριοποιούνται ενεργά στο Δήμο μας, να καταθέσουν αίτημα επιχορήγησης τους από τον Δήμο Χαλκηδόνος έως και τις 08/04/2022.

Διευκρινίζουμε ότι η επιχορήγηση των συλλόγων, δίδεται για την πραγματοποίηση δράσεων – εκδηλώσεων εκ μέρους τους, με σκοπό την προαγωγή του Πολιτισμού και του Αθλητισμού στους κατοίκους του Δήμου μας.

Παρακαλούμε την τήρηση των προθεσμιών από όλους τους συλλόγους.

Δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την επιχορήγηση σας, είναι τα εξής:

 1. Αίτηση Συλλόγου για επιχορήγηση με επίσημη σφραγίδα και υπογραφή, πρόσθετα θα συνοδεύεται από τη Δήλωση Στοιχείων Συλλόγου, όπως συνημμένα υποδείγματα.
 2. Καταστατικό του Συλλόγου προσφάτως θεωρημένο από το Πρωτοδικείο Θεσ/κης.
 3. Αποδεικτικό αριθμό μητρώου και κατάθεσης δικαιολογητικών από την ΠΚΜ.
 4. Προϋπολογισμός Συλλόγου τρέχοντος οικονομικού έτους.
 5. Ταμειακός Απολογισμός Συλλόγου προηγούμενης οικονομικής χρήσης.
 6. Ειδικός Απολογισμός Συλλόγου -εφόσον επιχορηγήθηκε κατά το έτος 2021.
 7. Αναλυτικό Πρόγραμμα Δράσης του Συλλόγου.
 8. Ανάρτηση απολογιστικών στοιχείων δαπανών επιχορηγήσεων στο πρόγραμμα “Διαύγεια” (μόνο εάν απαιτείται).

Συγκεκριμένα σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014.

 1. Για επιχορηγήσεις
 2. μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ: Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου, ότι νομιμοποιείται να εισπράξει για λογαριασμό του συλλόγου ἡ του σωματείου. Στη θέση της υπογραφής της δήλωσης, τίθεται η σφραγίδα του συλλόγου ή του σωματείου, ενώ η δήλωση πρέπει να φέρει αριθμό πρωτοκόλλου,
 3. Για επιχορηγήσεις πάνω απὀ το ποσό των 3.000 ευρώ: α) Το καταστατικό με βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων. Β) Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεως του Δ.Σ., στο οποίο αναφέρονται τα πρόσωπα, που εκπροσωπούν ἡ δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σύλλογο ή το σωματείο, εφόσον παρέχεται από το καταστατικό η δυνατότητα αυτή. (Απόφαση Υπ. Οικονομίας 1109228/8434/0016/06 (ΦΕΚ 1862/22-12-2006 τεύχος Β’)

Εάν δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα από το καταστατικό, τότε απαιτείται πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση σε ορισμένο μέλος του για την είσπραξη της επιχορήγησης (Εγκ.Υπ.Εσωτ. 50774/86)

 1. Αποδεικτικό προσκόμισης στο Ελεγκτικό Συνέδριο Προϋπολογισμού, Ταμειακού Απολογισμού και ειδικού Απολογισμού επιχορήγησης του Συλλόγου.
 2. Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συλλόγου περί αποδοχής του ποσού της επιχορήγησης.
 3. ΙΒΑΝ Συλλόγου
 4. Εάν δε λάβατε επιχορήγηση το περασμένο έτος από το Δήμο ή από άλλο φορέα Γενικής Κυβέρνησης θα πρέπει να το δηλώσετε με υπεύθυνη δήλωση.
 5. Οι επιχορηγήσεις δεν υπόκειται σε καθεστώς ΦΠΑ (άρθρο 3 Ν. 2859/00)
 6. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα, εάν απαιτείται.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση και να την αποστείλετε ηλεκτρονικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο: chris.kotsakis@n3.syzefxis.gov.gr

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ