Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας “Συστεγαζόμενη κτηνοτροφική μονάδα βουστασίου δυναμικότητας 350 ισοδύναμων ζώων (αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και μόσχων πάχυνσης) των κ. Μπουδουρίδη Γεωργίου, Μπουδουρίδη Παντελή, Μπουδουρίδη Θεόδωρου, Μπουδουρίδου Καλλιόπης, Καλλίγκα Δέσποινας”, που είναι εγκατεστημένη στο υπ’ αριθμ. 569 αγροτεμάχιο στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

  • Το σχετικό τεύχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο https://eprm.ypen.gr (ΠΕΤ: 2205777424).
  • Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης απόψεων ορίζεται η 06-07-2022.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 06 Ιουνίου 2022

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π. Μ.Ε.: 404370 (115) τ.τ.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη τις

διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’) σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ

209/Α’) και τον Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α’) ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το

ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα οικείο/α Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α,

την/τις Δημοτική/ές Επιτροπή/ές Διαβούλευσης, την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής και τα Συμβούλια

Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα

με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11 (περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ και

είναι αναρτημένο στον σύνδεσμο www.pkm.gov.gr/Για τον πολίτη-Δικαιολογητικά Υπηρεσιών- Λέξη

Κλειδί ‘’ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΨΕΩΝ’’ – Αναζήτηση), επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβλήθηκε μέσω της πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού

Περιβαλλοντικού Μητρώου με το με αρ. πρωτ.: 157094/26-05-2022 έγγραφο της Δ/νσης

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και

αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της

δραστηριότητας ‘’Συστεγαζόμενη κτηνοτροφική μονάδα βουστασίου δυναμικότητας 350

ισοδυνάμων ζώων (αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και μόσχων πάχυνσης) των κ.

Μπουδουρίδη Γεωργίου, Μπουδουρίδη Παντελή, Μπουδουρίδη Θεόδωρου, Μπουδουρίδου

Καλλιόπης, Καλλίγκα Δέσποινας’’, που είναι εγκατεστημένη στο υπ’ αριθμό 569 αγροτεμάχιο στην

εκτός σχεδίου περιοχή Αγίου Αθανασίου, του Δήμου Χαλκηδόνας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ:

2205777424). Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η με α/α 9.

 Φορέας υλοποίησης του έργου: «Μπουδουρίδης Γεώργιος, Μπουδουρίδης Παντελής,

Μπουδουρίδης Θεόδωρος, Μπουδουρίδου Καλλιόπη, Καλλίγκα Δέσποινα»

 Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των

απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης: από 07-06-2022 έως 06-07-

2022 (αποκλειστική προθεσμία βάσει του άρθρ. 2 του Ν. 4685/2020).

 Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (Δ/νση

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ.- Τηλ.: 2313 – 309 253).

 Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών

περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων

των πολιτών και φορέων είναι η Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσ/νίκης (26ης

Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313-325 552, e-mail: danapt@pkm.gov.gr), κατά τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το σχετικό τεύχος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό

Περιβαλλοντικό Μητρώο (https://eprm.ypen.gr).

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.

pkm.gov.gr/Ενημέρωση-Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων-Δημοσιοποιήσεις Μητροπολιτικής

Επιτροπής).

Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

στις 07-06-2022.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρόσκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον

παραπάνω φορέα υλοποίησης του έργου, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 5, περ. α, της ΚΥΑ αριθ.

Οικ.:1649/45 (ΦΕΚ Β’ 45).

Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Γερακίνα Μπισμπινά