Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη μελών Επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων Δήμου Χαλκηδόνος, για το έτος 2023, που εμπίπτουν στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016

Κατ’ εφαρμογή

α) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016), “Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων”, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει .

β) του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011), “Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης”

γ) Της υπ. υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/4-11-2011 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540Β/7-11-2011) «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων. ………».

δ) Της υπ. υπ’αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466, απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841/ΤΕΥΧΟΣ Β/29-12-2017), «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)»

 Ανακοινώνεται ότι στις 01-03-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 π.μ., στο γραφείο στο γραφείο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος (ταχ. δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 36,Κουφάλια Ν. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57 100, ισόγειο),  θα διενεργηθεί από αυτόν, παρουσία δύο υπαλλήλων της ίδιας οργανικής μονάδας, δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής του θέματος

2023.02.29-2945__ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ