Ο Δήμος Χαλκηδόνος προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου
«Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου του Δήμου Χαλκηδόνος»
Εκτιμώμενης αξίας 483.870,97 € (πλέον Φ.Π.Α. )
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016

1.Περιγραφή Αντικειμένου Έργου:
Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος σε υφιστάμενες ασφαλτοστρωμένες οδούς, συνολικού εμβαδού 33.000,00 τ.μ., εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χαλκηδόνος, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικότερα περιγράφονται στη με αρ. 114/2023 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ 23REQ013435809)

2.Πρόσβαση στα τεύχη:
Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας αρχής (https://dimoschalkidonos.gr->ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ->ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ), καθώς και στη διαδικτυακή πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα στον σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 203584

3.Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη Διακήρυξη του έργου του τίτλου.
Ειδικά όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., ή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στην/στις κατηγορία/ες 1ης τάξης & ΑΝΩ για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

4.Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 483.870,97€ πλέον Φ.Π.Α. (600.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών: 354.505,00€
-Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 63.810,90€
-Απρόβλεπτα 62.747,39€ (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) , που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(β) του ν. 4412/2016, όπως ισχύει
-Δαπάνη Αναθεώρησης ύψους 2.807,68 € (σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016
-Φ.Π.Α.: 116.129,03 €

5.Χρηματοδότηση
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) της ΣΑΕ 571, στα πλαίσια του έργου με κωδικό ενάριθμο 2014ΣΕ57100004 (σχετικό: η με αρ. πρωτ. 199622/22-06-2023 και ΑΔΑ 6Ω10465ΧΘΞ-21Θ απόφαση δέσμευσης πίστωσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών).
Για να είναι εφικτή η υλοποίηση του έργου έχει εκδοθεί η με αρ. αρ.πρωτ 1527/09-10-2023 απόφαση ανάληψης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης Δημάρχου Χαλκηδόνος , συνολικού ύψους 600.000,00 € η οποία έχει λάβει αριθμό καταχώρησης 438/2023 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος (Δ.Ο.Υ.) (ΑΔΑΜ: 23REQ013571535)

6.Προθεσμίες-Χρόνος Ισχύος Προσφορών:
*Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07/12/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
*Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13/12/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.
*Η προθεσμία για την περαίωση του έργου ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
*Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δέκα (13) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

7.Εγγύηση συμμετοχής
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (9.677,42€) και η οποία θα απευθύνεται στον Δήμο Χαλκηδόνος.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 05/02/2025 άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

8.Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών:
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Παρασκευή, 24/11/2023 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 01/12/2023, ημέρα Παρασκευή
Υπεύθυνη πληροφοριών:
Μακρίνα Μηνάογλου, τηλ. 23913 30163, e-mail: m.minaoglou@n3.syzefxis.gov.gr,
Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκηδόνος.

 

08.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

05_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΛΙΚΟ

06_ΕΣΥ 2023

03_ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΕΕΣ 203584