Ορισμός αναπληρώτριας προϊσταμένης τμήματος Ταμείου Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου