Τροποποίηση απόφασης Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων