Αποδοχή και έγκριση των όρων του χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας “GREECE-THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA IPA CROSS BORDER PROGRAMME 2007-2013” µε τίτλο «Increased rural economic development in cross border region by empowering agriculture through using waste straw for energy production» και ακρωνύµιο «STRAWPOWER»