Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Χαλκηδόνος ενηµερώνει ότι:
Σύµφωνα µε πρόσφατη Νοµοθετική διάταξη, δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές οι οποίοι έχουν οφειλές προς την Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες έως τις 30.09.2014, να ρυθµίζουν τις οφειλές αυτές ως ακολούθως:
-Για εφάπαξ εξόφληση παρέχεται 100% απαλλαγή από τις προβλεπόµενες προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής.
-Για εξόφληση µε δόσεις το ποσοστό απαλλαγής από τις προβλεπόµενες προσαυξήσεις τελεί σε αντιστρόφως ανάλογη σχέση µε τον αριθµό των δόσεων, µε µέγιστη διάρκεια τους 40 µήνες και ελάχιστο ποσό της κάθε δόσης τα 40,00€.
Η αίτηση των οφειλετών για υπαγωγή στη ρύθµιση υποβάλλεται στην Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος το αργότερο µέχρι τις 14.11.2014.
Μετά την ηµεροµηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η υπαγωγή στη ρύθµιση των 40 µηνών, καθόσον αυτή έχει καθοριστεί µε Νόµο.
Για πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. 23910-21212 ή 23910-21113 ή 2310-702904.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Χατζάκος Παναγιώτης