ΑΟΕ 10/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της προμήθειας ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του δήμου και των νομικών του προσώπων, συνολικού προϋπολογισμού 36.198,04 € και κατακύρωση αποτελέσματος