ΑΟΕ 96/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων της διακήρυξης για το έργο : «Δράσεις Αστικής Αναζωογόνησης Δήμου Χαλκηδόνος – Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Δημοσίων Κτηρίων»