ΑΡ.26/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση έκτακτης μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους και ψήφιση πίστωσης για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσής του