ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΠΙΚΟΥ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 2/2015