Ενημέρωση 07/09/2015:
Σας γνωρίζουμε ότι ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αλλάξει.
Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τις αλλαγές.
Ενημέρωση 11/09/2015:
Σας γνωρίζουμε ότι με την 309/2015 (ΑΔΑ ΩΦΘΚΩΗ2-Ρ9Θ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκηδόνος έγινε μετάθεση των ημερομηνιών διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Οι νέες ημερομηνίες έχουν ως εξής:
Ηµεροµηνία αποστολής των αλλαγών, για δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε): 09/09/2015.
Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. : 21/09/2015
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 22/09/2015, ώρα 07:00.
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών: 01/10/2015, ώρα 17:00.
Προθεσµία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της ∆ιακήρυξης Οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρεςπριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί ως καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των προσφορών
Ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης Προσφορών: τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, 07/10/2015 και ώρα 13:00.
Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στο διαγωνισμό θα γίνει ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου της διακήρυξης με τις αλλαγές στις ημερομηνίες.