Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τμήματος με στοιχεία Δ2-Δ3-Δ4-Δ1-Δ2, του υπ.αρ.6957 δημοτικού αγροτεμαχίου της Δ.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 195 του Ν3463/06 και του Π.Δ 270/81.