Η Δ.Ε.Υ.Α Χαλκηδόνoς μετά την υπ’ αριθμ.107/2015 Αποφ.του Δ.Σ. (ΑΔΑ :Ω2ΡΟΟΚ6Ρ-3ΝΕ), επαναπροκηρύσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής ή λιανικής πώλησης στο Δήμο Χαλκηδόνος – Ν. Θεσσαλονίκης την ημέρα παράδοσης τους για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2016,με κωδικό CPV (09132100-4,09134100-8,09135100-5), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41-45 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 25.030,50 Ευρώ με Φ.Π.Α. (Πιστώσεις: ίδιοι πόροι).