Πρόσκληση για την 2η Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ για την Τετάρτη 27/01/2016