ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ TO ΕΤΟΣ 2015 ΣΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Χαλκηδόνος,

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 58/2016 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Χ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές κατά τα οριζόμενα στο με αριθμ. πρωτ. 45838/12-6-2014 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στη Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Χαλκηδόνος για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου αυτής, για το έτος 2015 (τελικά παραδοτέα μια (1) έκθεση ελέγχου).