Δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκηδόνος μηνός Οκτωβρίου 2016.
Δημοσιεύονται τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και τα προϋπολογισθέντα, ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.
Παρακάτω επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο : Απολογισμός εσόδων – εξόδων 10ου 2016.
Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 01/01-31/10/2016