Δημοσιεύονται τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και τα προϋπολογισθέντα, ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.
Παρακάτω επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο : Απολογισμός εσόδων – εξόδων 11ου 2016
Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 01/01-30/11/2016