Πρόσκληση για την 30η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής