1 – Περίληψη διακήρυξης ΤΣ 2- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Τ.Σ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΑΔΕΝΔΡΟΥ 3- Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τ.Σ.Χαλκ-Αδε%B 4- Τεχνικά Δεδομένα Τ.Σ. χαλκ-Αδεν 5- Προεκτιμώμενη Αμοιβή_Τ.Σ. Χαλκ-Αδε% 7 – ΤΕΥΔ