Περίληψη Διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου