ΜΠΕ Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών