Σας ενημερώνουμε ότι ο Δ. Χαλκηδόνος προχώρησε στην κατάρτιση του ΜΗ.Μ.Ε.Δ., βάσει της Υ.Α. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4.12.2017 , η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4841/29.12.2017.Η λειτουργία του Μητρώου τίθεται σε ισχύ για όλους τους διαγωνισμούς που θα προκηρυχθούν από τη δημοσίευση του παρόντος και στο εξής.
Στο επισυναπτόμενο αρχείο εμφανίζεται ο κατάλογος με τα ονόματα των υπαλλήλων του Δήμου που συγκροτούν το εν λόγω Μητρώο.
ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Δ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ