ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_Μ.Μοναστηρι+Λουδίας_2018_9ΚΨΛΩΗ2-Ω5Ζ