Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
διακηρύσσει
την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ»
Εκτιμώμενης αξίας 43.553,94 Ευρώ