Συνημμένοι πίνακες που αφορούν στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων