Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
διακηρύσσει
την με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ’»
Εκτιμώμενης αξίας 46.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)