Κατ’ εφαρμογή

α) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016), “Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων”, όπως αυτό τροποποιήθηκε τροποποιήθηκε από το άρθρο 108 του Ν4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/09-03-2021) .

β) του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011), “Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης”

γ) Της υπ. υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/4-11-2011 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540Β/7-11-2011) «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων. ………».

δ) Της υπ. υπ’αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466, απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841/ΤΕΥΧΟΣ Β/29-12-2017), «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)»

 Ανακοινώνεται  ότι στις 13-04-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 π.μ., στο γραφείο στο γραφείο του Προϊσταμένου του τμήματος Τεχνικών Έργων, Μελετών και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος (ταχ. δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 36,Κουφάλια Ν. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57 100, 1ος όροφος),  θα διενεργηθεί από αυτόν, παρουσία δύο υπαλλήλων της ίδιας οργανικής μονάδας, δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του θέματος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ_signed