Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος 

Προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα  τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«Ανάπλαση, κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων και ασφαλτόστρωση στο βόρειο δυτικό τμήμα του οικισμού Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος»

Εκτιμώμενης αξίας 403.225,81 € (άνευ  Φ.Π.Α.)

1.Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή:

Αναθέτουσα Αρχή/Κύριος του Έργου/Φορέας κατασκευής: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : : Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χαλκηδόνος

 2. Ανάλυση Προϋπολογισμού

Δαπάνη Εργασιών: 297.145,03  €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%): 53.486,11 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 52.594,67

 3.Χρηματοδότηση:

Το έργο χρηματοδοτείται από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER του Π.Α.Α 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με κωδικό ενάριθμο 2017ΣΕ08210000 και ο  κωδικός ΟΠΣΑΑ του έργου είναι 0011029045.

4. Ημερομηνίες και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών – αποσφράγισης

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών: Πέμπτη, 10/06/2021, 10:00 π.μ..

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  προσφορών:Τετάρτη,  16/06/2021, 10:00 π.μ.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην παραπάνω προθεσμία από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

 5. Στοιχεία ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε ΕΣΗΔΗΣ-Πλήρης πρόσβαση σε συμβατικά τεύχη.

Ο α/α  που έλαβε ο διαγωνισμός στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ είναι 149716.

Πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού παρέχεται από το σύνδεσμο:

” >http://www.eprocurement.gov.gr/-> Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων (Αναζήτηση με ΑA Συστήματος 149716)

6. Δικαιωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικότερα αναφέρονται στην Αναλυτική Διακήρυξη και στην Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) του έργου του τίτλου

7. Πληροφορίες:

-Νικολαϊδης Μιχαήλ, τηλ: 23913 30155, e-mail:m.nikolaidis@n3.syzefxis.gov.gr

-Mηνάογλου Μακρίνα,  τηλ: 23913 30163, e-mail:m.minaoglou@n3.syzefxis.gov.gr

Συνημμένα:

  • Περίληψη Διακήρυξης
  • Αναλυτική Διακήρυξη
  • ΤΕΥΔ (pdf)
  • Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (pdf)
  • Τεχνική Περιγραφή-Προϋπολογισμός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ+ΔΙΑΥΓΕΙΑ_signed

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

ΤΕΥΔ_signed

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2021_signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed