4)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_Χαλκηδόνας_6ΑΖΣΩΗ2-Σ1Ζ 3) ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_Χαλκηδόνας_6ΧΧΣΩΗ2-6ΛΦ