ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  Έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους σε ως 100 δόσεις,  σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 165-167 του Ν.4764/2020 – ΦΕΚ-256 Α/23-12-2020, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις  των άρθρων 35-36  του Ν.4807/2021 – ΦΕΚ-96 Α/11-6-2021.  Ο Δήμος Χαλκηδόνος, στο πλαίσιο της εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, καλεί τους οφειλέτες του  να ενημερωθούν για την δυνατότητα ένταξης στην ανωτέρω έκτακτη ρύθμιση :

  • των εκκρεμοτήτων τους, που έχουν βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021, καθώς και
  • Των οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως 11.6.2021 .

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.  Συγκεκριμένα: α) Οι επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτημα στην ΚΥΑ 18440/10.03.2021 (ΦΕΚ 961/11.03.2021 τεύχος Β’). Δείτε εδώ τον πίνακα (2ο_συν_Ν.4807-2021) β) Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: βα) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, ββ) είναι άνεργοι, βγ) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, βδ) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19. Η πλήρωση ή μη των προϋποθέσεων μπορεί να αποδεικνύεται, αντίστοιχα, από τις δηλώσεις των δικαιούχων στο (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ, τις βεβαιώσεις ανεργίας από το Μητρώιο Ανεργίας του ΟΑΕΔ, τις σχετικές δηλώσεις COVID-19 για τη μείωση του μισθώματος. Οι αιτήσεις υποβάλλονται  το αργότερο έως τις 31.10.2021.  Δείτε εδώ την αίτηση (1o_συν_ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ). Κατά το χρονικό διάστημα μέχρις ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ειδική εφαρμογή στην ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, η αίτηση του οφειλέτη μπορεί να υποβάλλεται απευθείας προς τον οικείο δήμο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στο e-mail  i.georgiadou@n3.syzefxis.gov.gr  (παρ. 1 άρθρο 166 Ν. 4764/20, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του Ν.4807/21) Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό έως 100%, από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα κάτωθι τηλέφωνα Επικοινωνίας:  * 23913-30171  Γεωργιάδου Ιωάννα  *  23913-30121  Τσιουρίδης Δημήτριος  *  23913-30205 Καρατζοπούλου Τάνια  *  2313-300153 Χατζόπουλος Κων/νος