Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ανοιχτό  ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016, για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 του έργου  “Συντήρηση σχολικών κτιριών έτους 2021” με προϋπολογισμό 1.086.885,13 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και  1.347.737,56 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α  24%.

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτώνπου δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων:

 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

–  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

  1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ Σχολικών Κτιρίων & Ιδίους Πόρους και για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 303/2021 ΑΑΥΔ (πολυετής υποχρέωση) η οποία  κατανέμεται στα έτη 2021, 2022, 2023).
  2. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαπέντε  (15) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
  3. Για την παρούσα σύμβαση προβλέπεται  η χορήγηση πρόσθετης καταβολής  ποσοστού ύψους 5% επί της αρχικής συμβατικής αξίας.
  4. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,  εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι μία χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτών (21.737,70)ευρώ.
  5. O διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.grτου συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την Πέμπτη 11/11/2021 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 10:00 π.μ. (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός Διαγωνισμού : 182508)

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17/11/2021,ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

 

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί  στη διαδικτυακή πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα ,στον σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 182508)

 

6ΔΓΒΩΗ2-ΓΝΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΚΗΜΔΗΣ_signed

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ_signed

ΜΕΛ 52_signed

Προϋπολογισμός μελέτης 52-2021_signed

Τιμολόγιο Μελέτης_signed

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 52_2021_signed

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___090821_signed